Póliticas de Privacidad - Terminos y Condiciones

Pożyczki udzielane za pośrednictwem aplikacji mają miesięczne oprocentowanie od 2,5% do 9,1%. Nasze produkty kredytowe możemy zawrzeć na okres 12, 18, 24, 36 oraz do 48 miesięcy. Oprocentowanie kredytu może być wyższe lub niższe, rzeczywista stopa będzie zależeć od Twojej zdolności kredytowej, historii wykorzystania kredytu, okresu kredytowania i innych czynników. Akceptując ofertę pożyczki, środki zostaną przesłane do Twojego banku w momencie podpisania umowy cyfrowej, po dokonaniu niezbędnych weryfikacji. Dostępność środków zależy od tego, jak szybko Twój bank przetworzy tę transakcję.

PRZYKŁAD:

Minimalny okres: 70 dni

Maksymalny termin: 700 dni

Roczna stopa procentowa (RRSO) 30%

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki online: 300 000 USD do spłaty w ciągu 90 dni. Odsetki i opłaty: 45 260 USD Całkowita kwota do spłaty: 345 260 USD; APR: 20,72%, stała miesięczna: 9,7%

ALDISIL JEST ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĄ, ZA POMOCĄ KTÓRĄ NASI UŻYTKOWNICY MOGĄ WNIOSKOWAĆ O OTRZYMANIE KREDYTU (DALEJ „USŁUGI”) OD FIRMY POŻYCZKOWEJ (DALSZEJ „SPÓŁKI POŻYCZKOWEJ”).

NIE JESTEŚMY FIRMĄ, KTÓRA UDZIELA KREDYTÓW, NIE NEGOCJUJE KREDYTÓW Z FIRMAMI POŻYCZKOWYMI, NIE UDZIELA ZALICZKÓW ANI NIE PODEJMUJE DECYZJI KREDYTOWYCH. NINIEJSZA STRONA NIE STANOWI OFERTY ANI PROŚBY O UDZIELENIE POŻYCZKI. WŁAŚCICIEL TEJ STRONY NIE JEST AGENTEM ANI PRZEDSTAWICIELEM ŻADNEJ FIRMY POŻYCZKOWEJ.

USŁUGI, KTÓRE ŚWIADCZYMY NASZYM UŻYTKOWNIKOM SĄ BEZPŁATNE. NIE WSZYSTKIE FIRMY POŻYCZKOWE MOGĄ OFEROWAĆ UŻYTKOWNIKOWI RODZAJ POŻYCZKI, ODSETKI LUB WARUNKI WNIOSKOWANEGO PRZEZ CIEBIE I NIE PODEJMUJEMY ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ŻE TO SIĘ ZDARZY. ANI NIE MOŻEMY ZOBOWIĄZAĆ SIĘ, ŻE DOSTAJESZ KREDYT.

TERMINY PRZEKAZANIA PIENIĘDZY MOGĄ BYĆ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD FIRMY POŻYCZKOWEJ I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. UDOSTĘPNIMY INFORMACJE O TWOJEJ APLIKACJI JEDNEJ LUB WIĘCEJ FIRMIE POŻYCZKOWEJ ZGODNIE Z NASZĄ INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI.

NIE GWARANTUJEMY, ŻE ZOSTANIESZ DOPASOWANY DO OKREŚLONEJ FIRMY POŻYCZKOWEJ LUB DO JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU POŻYCZKOWEGO ANI ŻE OTRZYMASZ POŻYCZKĘ. NIE GWARANTUJEMY, ŻE CENA, PRODUKT, DOSTĘPNOŚĆ, STAWKI, OPŁATY LUB INNE WARUNKI POŻYCZKI OFEROWANE I DOSTĘPNE PRZEZ FIRMY POŻYCZKOWE ZA POŚREDNICTWEM TEJ USŁUGI SĄ NAJLEPSZE NA RYNKU. NIE WSZYSTKIE FIRMY POŻYCZKOWE, KTÓRE UCZESTNICZĄ W TEJ USŁUGIE, MOGĄ UDZIELIĆ NAJKORZYSTNIEJSZEJ KWOTY POŻYCZKI LUB WARUNKÓW AMORTYZACJI.

FIRMY POŻYCZKOWE POD WZGLĘDEM WŁASNYCH INFORMACJI O PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW MOGĄ PRZEPROWADZIĆ KONTROLĘ KREDYTOWEJ KREDYTU W CELU OKREŚLENIA TWOJEJ WYPŁACALNOŚCI. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH KONIECZNE MOGĄ BYĆ FAKSY LUB INNE KOMUNIKACJA. W CELU SZCZEGÓŁÓW, PYTAŃ LUB PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WPŁYWEM PIENIĘDZY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ODPOWIADAJĄCĄ FIRMĄ POŻYCZKOWĄ. SPÓŁKI POŻYCZKOWE PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z WNIOSKIEM O POŻYCZKĘ LUB TRANSAKCJĄ, W TYM ZGODNOŚĆ Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRAWAMI, PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI POŻYCZKI ORAZ WSZELKIE UMOWY LUB OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WNIOSKU LUB DOWOLNEJ TRANSAKCJI POŻYCZKI.

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI ORAZ INFORMACJĘ O PRYWATNOŚCI ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE, KTÓRA JEST WŁĄCZONA W NINIEJSZYM ODNIESIENIU. Z TEGO POWODU PRZED WYPEŁNIENIEM I ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I WARUNKAMI PRYWATNOŚCI.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI USŁUGI I INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI, NIE POWINIEN UŻYWAĆ NASZEGO SERWISU DOTYCZĄCEGO INFORMACJI O KREDYTACH.

Warunki określone w niniejszym dokumencie („Umowa”) regulują korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci Web. Przed pobraniem, uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z jakiejkolwiek części Usługi należy dokładnie zapoznać się z poniższą Umową. Świadczymy tę Usługę pod warunkiem zaakceptowania i wyrażenia zgody na wszystkie warunki określone w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa wejdzie w życie z chwilą złożenia przez Państwa wniosku („Wniosek”), aby skontaktować się z jedną lub większą liczbą Firm pożyczkowych, które uczestniczą w naszej sieci i/lub rozpoczną pobieranie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Usługi, niezależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Wszelkie odniesienia do „my” odnoszą się do ALDISIL, w tym do jego następców prawnych i cesjonariuszy, którzy obsługują Witrynę i Usługę. Wszelkie odniesienia do „Wnioskodawcy” lub „Ty” odnoszą się do dowolnego użytkownika tej Witryny lub Usługi.

1. Wymagania kwalifikacyjne.
Aby korzystać z Usług, musisz mieć ukończone 18 lat. W przypadku podania w Aplikacji jakichkolwiek nieprawdziwych, niedokładnych, niepoprawnych lub niekompletnych informacji, możemy niezwłocznie zakończyć Twój dostęp i korzystanie z Usługi. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła związanego z Twoją Aplikacją.

2. Proces aplikacyjny.
Usługa łączy wnioskodawców, którzy wypełniają i składają Wniosek w jednej lub większej liczbie Firm Pożyczkowych. Aby korzystać z Usługi, należy wypełnić i przesłać wymagane w Aplikacji informacje, które mogą obejmować (w szczególności m.in.) imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę urodzenia, dane rachunku bankowego, kwotę żądana pożyczka, numer ubezpieczenia społecznego, informacje o zatrudnieniu i wszelkie inne informacje wymagane w momencie ich gromadzenia (proszę zapoznać się z naszą informacją o prywatności, w której określono, że dane osobowe zbieramy od Ciebie). Oświadczasz i gwarantujesz, że informacje podane za pośrednictwem Twojej Aplikacji są dokładne, zgodne z prawdą i aktualne. Jeśli nie podasz takich informacji w taki sposób, zastrzegamy sobie prawo do odmowy, zawieszenia i zakończenia Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi, według naszego wyłącznego uznania, z podaniem lub bez podania przyczyny. Przesyłając swój Wniosek, rozumiesz i zgadzasz się, że (a) przesyłasz do nas zapytanie dotyczące produktów pożyczkowych oferowanych przez Firmy pożyczkowe, (b) udostępnimy Twoje dane Firmom pożyczkowym

warunków naszej Informacji o ochronie prywatności oraz (c) musisz zapoznać się i zaakceptować informacje dotyczące prywatności oraz warunki mające zastosowanie do samych Wierzycieli, aby mogli oni przeglądać, weryfikować i badać Twoje informacje w czasie rzeczywistym w celu ustalenia, czy mogą kwalifikować się do jednej ze swoich pożyczek. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki wierzyciele przetwarzają Twoje dane.

3. Proces przeglądu firmy pożyczkowej
Jeśli jedna lub więcej firm pożyczkowych przeanalizuje Twój wniosek i stwierdzi, że spełniasz kryteria pożyczki, przekażemy Ci imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Wierzyciela(ów) lub przekierujemy przeglądarkę do strony internetowej Wierzyciela. Gdy w jakikolwiek sposób skontaktujemy Cię z Wierzycielem, nie będziemy już dalej angażować się w proces składania wniosku o pożyczkę ani procesu zatwierdzania. Dalsze interakcje użytkownika z firmą pożyczkową podlegają informacjom o ochronie prywatności i warunkom użytkowania firmy pożyczkowej, a także wszelkim innym zasadom lub warunkom ustanowionym przez taką firmę pożyczkową.

Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie lub opóźnienia w świadczeniu Usługi spowodowane błędami, nieścisłościami lub nieprawdziwymi informacjami w dostarczonych przez Ciebie informacjach o Aplikacji lub problemami technicznymi pozostającymi poza naszą kontrolą.

Nie jesteśmy agentami ani przedstawicielami żadnej firmy pożyczkowej. Nie uczestniczymy w przeglądzie i/lub wykorzystywaniu informacji z Twojego wniosku przez Firmę pożyczkową ani w ustalaniu, czy spełniasz kryteria udzielania pożyczek określonej Firmy pożyczkowej. Nie rekomendujemy ani nie popieramy produktów żadnej z firm pożyczkowych. Firma pożyczkowa ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi, które świadczy dla Ciebie, a Ty zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty jakiegokolwiek rodzaju wynikające lub związane z korzystaniem z Usługi.

4. Licencja.
Niniejsza Umowa przyznaje użytkownikowi osobistą, odwołalną, ograniczoną, niewyłączną, bezpłatną, niezbywalną licencję na korzystanie z Witryny, pod warunkiem, że nadal przestrzegasz warunków niniejszej Umowy.

Niezależnie od powyższego, (i) nie możesz modyfikować, tłumaczyć, dekodować, tworzyć prac pochodnych, rozpowszechniać, demontować, transmitować, transmitować, publikować, usuwać ani zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach własności lub znaków towarowych ani tworzyć licencji lub sublicencji, przekazywać, sprzedawać , kopiować, formułować, wykorzystywać, wynajmować, cedować, wydzierżawiać z opcją zakupu, prywatyzować marki, dawać zabezpieczenia lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w tej witrynie. Ponadto nie wolno używać żadnych „głębokich linków”, „skasowania strony”, „robotów”, „pająków” ani innych automatycznych urządzeń, programów, skryptów, algorytmów, metodologii ani żadnych równoważnych procesów ręcznych w celu uzyskania dostępu, uzyskania , kopiować ani monitorować żadnej części tej Witryny, ani w żaden sposób nie reprodukować ani obchodzić struktury nawigacji lub prezentacji tej Witryny w celu uzyskania lub próby uzyskania jakiegokolwiek rodzaju materiałów, dokumentów lub informacji za pomocą środków, które nie są celowo dostępne za pośrednictwem tej witryny , (ii) nie wolno próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części tej witryny, w tym, bez ograniczeń, do konta innego kandydata lub innych systemów lub sieci podłączonych do tej witryny lub do któregokolwiek z naszych serwerów lub do któregokolwiek z usług oferowanych za pośrednictwem tej witryny, poprzez hakowanie, wydobywanie hasła lub inne nielegalne lub zabronione środki, (iii) nie wolno testować, skanować ani testować podatności wiarygodność tej Witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z tą Witryną lub naruszania bezpieczeństwa lub środków uwierzytelniania tej Witryny lub jakiejkolwiek sieci podłączonej do tej Witryny, (iv) zabronione jest wyszukiwanie nazwiska i adresu osoby za pośrednictwem telefonu numer (odwrotne wyszukiwanie), śledzić lub starać się śledzić jakiekolwiek informacje dowolnego użytkownika lub osoby odwiedzającej tę Witrynę, (v) nie wolno podejmować żadnych działań, które powodują nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury tej Witryny lub naszych systemów, sieci lub jakichkolwiek połączonych systemów lub sieci do naszej Witryny, (vi) korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłóca prawidłowe działanie tej Witryny lub jakąkolwiek transakcję przeprowadzaną na tej Witrynie lub z użyciem jakiejkolwiek innej osoby tej Witryny jest niedozwolone , (vii) nie wolno fałszować nagłówków, podszywać się pod czyjąś tożsamość ani manipulować tożsamościami w celu ukrycia Twojej tożsamości lub pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub transmisji, którą wysyłasz do nas na naszej stronie lub za pośrednictwem tej strony (viii) jest nie zezwalasz na korzystanie z tej Witryny w celu wyodrębniania lub gromadzenia adresów e-mail lub jakichkolwiek innych informacji kontaktowych lub (ix) nie zezwalasz na korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek nielegalny sposób lub w jakikolwiek inny sposób Ra, które mogłyby nas skrzywdzić, oczernić lub negatywnie wpłynąć w jakikolwiek inny sposób.

NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB REPRODUKCJA JAKICHKOLWIEK USŁUG, PROGRAMÓW, PRODUKTÓW, INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW OFEROWANYCH PRZEZ NAS JAKIKOLWIEK INNEMU SERWEROM LUB LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO KOPIOWANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST SUROWO ZABRONIONE.

5. Oświadczenie o gwarancjach, zgoda i ograniczenie odpowiedzialności.
USŁUGA I WITRYNA ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE, PROGRAMY, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE W TAKIEJ WITRYNIE (ŁĄCZNIE „USŁUGA INFORMACYJNA”) SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB INNE NIEŚCISŁOŚCI. PONADTO MOŻEMY DOKONAĆ MODYFIKACJI I/LUB ZMIAN W SERWISIE INFORMACYJNYM W DOWOLNYM CZASIE Z DOWOLNEGO PRZYCZYNY. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ USŁUGI INFORMACYJNEJ PRZYJMUJE CAŁKOWITE RYZYKO. MY ANI NASZA FIRMA MACIERZYSTA, LICENCJODAWCY, SPÓŁKI ZALEŻNE, REKLAMODAWCY I PODMIOTY POWIĄZANE NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY PRZYDATNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, TERMINOWOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRAWEM ANI DOKŁADNOŚCI USŁUGI INFORMACYJNEJ W JAKIMKOLWIEK CELU ORAZ WYRAŹNIE WYRAŻA, ANI ZRZEKA SIĘ, BEZ OGRANICZEŃ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB INNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ BŁĘDÓW I NIEPRZERWANIE, ANI ŻE WSZELKIE PLIKI LUB INFORMACJE, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK MA DOSTĘP Z USŁUGI, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, ZANIECZYSZCZEŃ LUB NISZCZĄCYCH ATRYBUTÓW. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na oświadczenie o określonych gwarancjach lub warunkach lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane zaniedbaniem, naruszeniem umowy lub naruszeniem dorozumianych warunków lub za szkody przypadkowe lub wynikowe. W związku z tym zastosowanie będą miały tylko ograniczenia, które są zgodne z prawem w Twojej jurysdykcji, a nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Wyraźnie zwalniasz nas z wszelkich roszczeń odszkodowawczych wynikających z przyczyn od nas niezależnych, w tym między innymi: awarii sprzętu elektronicznego lub mechanicznego lub linii komunikacyjnych, problemów telefonicznych lub innych awarii połączenia, wirusów komputerowych, nieautoryzowanego dostępu, kradzieży , błędy operatora, zła pogoda, trzęsienia ziemi lub klęski żywiołowe, strajki lub inne problemy pracownicze, wojny lub ograniczenia rządowe. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE MY, NASZA SPÓŁKA MACIERZYSTA, LICENCJODAWCY, SPÓŁKI ZALEŻNE, REKLAMODAWCY, KREDYTOWIE I PODMIOTY POWIĄZANE LUB JAKIKOLWIEK Z ICH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRZEDSTAWICIELÓW, PRACOWNIKÓW, NASTĘPCY, BENEFICJENCI LUB UŻYTKOWNIK: JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CZY SPOWODOWANE I ZGODNE Z TEORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, USŁUGI LUB INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA , PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY, JEŚLI WYNIKAJĄ W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI Z NARUSZENIA UMOWY, PRZEKSZTAŁCENIA UMOWY, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB NAWET JEŚLI MY LUB NASI WIERZYCIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI USZKODZENIA UMOWY.Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejszym zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania wysuwane przez Ciebie lub Twoich następców w związku z jakimkolwiek naruszeniem prawa federalnego, stanowego lub lokalnego w związku z jakąkolwiek pożyczką, którą otrzymujesz za pośrednictwem Usługi lub z interakcji z Tobą mieć z dowolnym Wierzycielem, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Usługi.

6. Wypowiedzenie
Możemy tymczasowo lub na stałe zaprzestać oferowania Usługi (lub dowolnej części takiej usługi) lub wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, jeśli: (a) naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, (b) jest to konieczne pod względem prawa, (c) jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​popełniłeś oszustwo w odniesieniu do dostępu i korzystania z Usługi, (d) zakończymy naszą relację z Firmami pożyczkowymi, (e) uważamy, że Usługa , według naszego wyłącznego uznania, nie jest opłacalne z handlowego punktu widzenia lub jeśli (f) przestaniemy oferować Usługę klientom w jurysdykcji, w której użytkownik mieszka lub z której korzysta z Usługi w Meksyku. Wypowiedzenie jest skuteczne bez wypowiedzenia.

7. Prawo właściwe. Rozwiązywanie sporów.

DATA WYDANIA: 03/2019